Türkçe

Quick accessÖğretim Stratejilerinde Dijital Bir Proje Önerisi: “Ayın Evreleri”
(A Digital Project Proposal in Teaching Strategies: "The Phases of the Moon" )

Author : Köksal Bilirdönmez   - Çağatay Çevik  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-3
Page : 433-451


Özet
Günümüz koşulları değerlendirildiğinde teknolojik olanakların baş döndürücü bir hızla geliştiği ve bilginin sınırsızca dünya çapında dolaşımı dikkat çekicidir. Bu değişim ve dönüşüm durumu eğitimin her alanında ve kademesinde kendini göstermektedir. Özellikle 21. yüzyıl ve sonrası için tanımlanan dijital uygulamalar aracılığı ile bireylerin eğitim alanlarındaki beceri alanları gelişmiş ve yeni okuryazarlık türleri ortaya çıkmıştır. Günlük yaşamımızın elzem bir parçası konumunda olan internet, bilgisayar, mobil iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanmadan yaşamak artık çağımızda neredeyse imkânsız bir hal almıştır. Dijital teknolojilerin sürekli yenilenerek gelişmesi durumu onların günlük yaşam içinde her alanda daha fazla kullanımı durumunu beraberinde getirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tüm dünyanın teknoloji üzerinden oluşturduğu ortak bir kültür ve dil ortaya çıkmıştır ve sonuçları/yansımaları evrensel boyuttadır. Bu araştırmada; günümüzde internet erişimi sayesinde eğitimde zaman ve mekân kavramlarının öneminin neredeyse tümüyle ortadan kalktığı ve her bireyin anında erişimi ile fırsat eşitliğine dair olumlu adımların atıldığı bir süreç üzerinden tespitlerde bulunmanın yanı sıra “Ayın Evreleri” konulu dijital bir proje önerisi tasarlanmış ve uygulaması yapılmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak iletişim ve görselliğin önem kazanması bağlamında grafik tasarım alanının uygulama sahalarının genişletilerek bilgiye ulaşma ve paylaşıma açılması bakımından özellikle eğitim alanında sağladığı büyük olanaklara da dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Grafik Tasarım, Dijital Teknolojiler, İnternet, Bilgisayar, Mobil İletişim Araçları, Eğitim.

Abstract
Considering today's conditions, it is striking that technological possibilities are developing at a dizzying speed and circulating unlimited information around the world. This transformation manifests itself in all areas and levels of education. Especially through digital applications designed for the 21st century and beyond, individuals' skill areas in education have been developed, and new types of literacy have emerged. Since the internet, computers, mobile communication, and information technologies are essential parts of our daily life, living without them has become almost impossible in our age. The continuous renewal and development of digital technologies integrate them into daily life. When evaluated from this point of view, a common culture and language formed through technology have emerged, and its results/reflections are universal. Today, thanks to internet access, the importance of the concepts of time and space in education have almost completely disappeared, and a digital project proposal called “Phases of the Moon” has been designed and implemented, in addition to determining where positive steps are taken with immediate access to each individual and equal opportunity. In addition, in the context of the importance of communication and visualization in parallel with technological developments, it was aimed to draw attention to the great opportunities it provides, especially in the field of education in terms of using graphic design to share information.

Keywords
Graphic Design, Digital Technologies, Internet, Computer, Mobile Communication Tools, Education.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri