Türkçe

Quick accessBireylerde Doğa Bilincinin Gelişmesinde Çevre Eğitiminin Rolü
(The Role of Environmental Education in the Development of Nature Awareness in Individuals )

Author : Çiğdem Bogenç    
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 396-407


Özet
Doğayı tükenmez bir kaynak olarak gören bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskılar oluşturarak çevre sorunlarına neden olmuştur. Doğal kaynaklara olan talep ve hızla artan çevre kirliliği nedeniyle okullarda çevre eğitimi giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma önlisans düzeyinde verilen çevre eğitiminin önemini vurgulamak amacıyla öğrencilerin çevre hakkındaki bilgilerini, çevreye yardımcı olma konusundaki tutumlarını ve çevre koruma konusunda üstlendikleri sorumlulukları irdelemek amacıyla kurgulanmıştır. Çalışmada önlisans düzeyinde çevre eğitimi alan ve almayan öğrenci gruplarının çevre duyarlılıklarının ölçmesine yönelik anketler yapılmıştır. Elde edilen bulgular Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak irdelenmiştir. Makalenin sonucunda çevre eğitimi paradigmaları çerçevesinde Türkiye’deki çevre eğitim politikalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkiye’de çevre eğitiminin eğitim öğretim süreci içerisinde yer alması ile öğrencilere yöresel ve özgün çevre eğitimlerinin doğal ortam içerisinde uygulamalı bir şekilde verilmesi sonucuna varılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar bireylerdeki çevre bilincinin gelişmesinde eğitimle kazandırılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Çevre bilinci, çevre eğitimi, eğitim kurumları, üniversite öğrencileri

Abstract
Scientific and technological developments, which see nature as an inexhaustible resource, have created serious pressures on natural resources, causing environmental problems. Environmental education has become increasingly important in schools due to the demand for natural resources and rapidly increasing environmental pollution. This study was designed to examine students' knowledge about the environment, their attitudes towards helping the environment, and their responsibilities in environmental protection in order to emphasize the importance of environmental education at the associate level. In the study, surveys were conducted to measure the environmental sensitivity of the groups of students who received environmental education at the associate degree level. The findings were examined through face-to-face interviews with the primary and secondary school administrators of the Ministry of National Education. Recommendations for environmental education policy paradigms in Turkey have been developed as a result of the article. As a result of taking part in the education process of environmental education for local students, it has been concluded that environmental education is best applied in a practical manner unique to the natural environment of the students. All studies have shown that individuals can gain knowledge through education in the development of environmental awareness.

Keywords
Environmental awareness, environmental education, educational institutions, university students

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri