Türkçe

Quick accessParkların Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Karabük Kent Merkezi Örneği
(Investigation of Parks from Landscape Architecture: Karabük City Center Sample )

Author : Yasin Dönmez   - Ayşenur Hüsam - Sevgi Öztürk  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 320-338


Özet
Açık yeşil alanlar, yaşanabilir çevrenin oluşumu üzerinde ve bireylerin rekreatif ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görevler üstlenmektedirler. Fiziksel, toplumsal, ekonomik, estetik ve ekolojik işlevleri ile fayda sağlayan açık-yeşil alanların sistemli bir şekilde planlanması, kent nüfusunu karşılayacak büyüklük ve niteliklere sahip olması önem arz etmektedir. Karabük kenti açık ve yeşil alanları mahalle ölçeğinde nitel ve nicel özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Mahallelerin gereksinimleri, nüfusu, karakteri, kullanım yoğunluğu ve erişilebilirliklerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Bu mahallelerden seçilen temsili bir park için 40 farklı sorudan oluşan gelişmişlik formu hazırlanmıştır. Ele alınan form içeriği toplam 27 parka uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda kentte aynı doku ve özelliklere sahip bir tasarım anlayışının hâkim olduğu görülmüştür. Oysaki birey ve çocukların rekreasyonel faaliyetlerini karşılayacakları, görsel ve estetik açıdan fayda sağlayacakları mekânlar olarak tasarlanmaları gerekmektedir. Bu şekilde, kentin yeni yapılacak parklarının planlanmasında daha çağdaş ve daha homojen bir duruma getirilmesine yönelik önerilerin getirilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Açık Yeşil Alanlar, Karabük Kenti, Gelişmişlik Analizi

Abstract
Green public areas play important roles in the formation of a habitable environment and responding to the recreational needs of individuals. It is important to plan green public areas systematically to have physical, social, economic, aesthetic, and ecological benefits, and it is important that these areas should have the size and qualities needed to meet the urban population. The public and green areas of the City of Karabük were evaluated within the framework of the qualitative and quantitative features of the neighborhood. Data were obtained regarding the requirements, population, character, usage density, and accessibility of the neighborhoods. Then, a questionnaire was prepared for the purpose of developing a park that consists of 40 different questions selected from these neighborhoods. The content of the form was applied to a total of 27 parks. It was observed that the prevailing design concept is of the same texture and features, in accordance with the data that is obtained. However, it should be designed as a place where individuals and children meet recreational activities and benefit visually and aesthetically. Thus, suggestions were provided to make the city more modern and more homogeneous in the planning of new parks.

Keywords
Public Green Areas, Karabük City, Development Analysis

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri