Türkçe

Quick accessKOBİ Nitelikli Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilgisinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi
(The Effect of Food Safety Information on Intention to Revisit in SME Qualified Food and Beverage Enterprises )

Author : Hüseyin Avni Kırmacı  - Habibe Özçelik  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 290-303


Özet
Tüm canlılar da olduğu gibi insanlarda da hayatta kalabilmenin ilk şartı beslenmedir. Hayat döngülerini devam ettirebilmeleri için en gerekli unsurda ulaşılabilir gıdadır. Günümüzde gıdaya erişimin oldukça kolay olması beraberinde de birçok beklentiyi getirmiştir. Dolayısıyla besinlerin insan beklentilerini olumlu yönde karşılayacak halde üretilmesi, hazırlanması ve satışa sürülmesi zorunlu bir durumdur. Bu araştırmanın birincil amacı küçük ve orta büyüklükteki yiyecek içecek işletmelerinden hizmet satın alan yerli turistlerin gıda güvenliği bilgisinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Haziran-Eylül 2019'da Ankara'yı ziyaret eden 437 yerli turist oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde yerli turistlerin gıda güvenliği bilgileri için "çapraz bulaşma, hijyen, kişisel hijyen, temizlik ve personel sağlığı" olmak üzere beş boyut belirlenmiştir. "Gıda güvenliği bilgisi ile tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkiye yönelik basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, gıda güvenliği bilgisinin tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediği" tespit edilmiştir. Ayrıca, gıda güvenliği bilgisi alt boyutları olan "çapraz bulaşma, kişisel hijyen ve personel sağlığının" da tekrar ziyaret etme niyetini etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
KOBİ, Yiyecek İçecek İşletmeleri, Turist, Tekrar Ziyaret, Gıda Güvenliği.

Abstract
As with all living things, the first condition for survival in humans is nutrition. Accessible food is the most necessary element for them to continue their life cycle. The fact that access to food is typically easy today has brought many expectations. Therefore, it is imperative that food is produced, prepared, and sold in a way that meets human expectations positively. The primary purpose of this research is to determine the effect of food safety information on the intention of revisiting for domestic tourists who purchase services from SME food and beverage businesses. The universe of the research consists of 437 local tourists who visited Ankara in June-September 2019. A questionnaire was used as a data collection tool. As a result of the analysis, five dimensions were determined for the food safety information of domestic tourists: “cross-contamination, hygiene, personal hygiene, cleanliness, and personnel health.” As a result of a simple linear regression analysis of the relationship between “the food safety information and the intention to visit again, it was determined that the food safety information positively affected the revisit intention.” In addition, it was determined that "cross-contamination, personal hygiene, and personnel health,” which are sub-dimensions of food safety information, also affect the intention to visit again.

Keywords
SMSE, Food and Beverage Operations, Tourist, Revisit, Food Safety.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri