Türkçe

Quick accessÖzet


KOBİ Nitelikli Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilgisinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi
Tüm canlılar da olduğu gibi insanlarda da hayatta kalabilmenin ilk şartı beslenmedir. Hayat döngülerini devam ettirebilmeleri için en gerekli unsurda ulaşılabilir gıdadır. Günümüzde gıdaya erişimin oldukça kolay olması beraberinde de birçok beklentiyi getirmiştir. Dolayısıyla besinlerin insan beklentilerini olumlu yönde karşılayacak halde üretilmesi, hazırlanması ve satışa sürülmesi zorunlu bir durumdur. Bu araştırmanın birincil amacı küçük ve orta büyüklükteki yiyecek içecek işletmelerinden hizmet satın alan yerli turistlerin gıda güvenliği bilgisinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Haziran-Eylül 2019'da Ankara'yı ziyaret eden 437 yerli turist oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde yerli turistlerin gıda güvenliği bilgileri için "çapraz bulaşma, hijyen, kişisel hijyen, temizlik ve personel sağlığı" olmak üzere beş boyut belirlenmiştir. "Gıda güvenliği bilgisi ile tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkiye yönelik basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, gıda güvenliği bilgisinin tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediği" tespit edilmiştir. Ayrıca, gıda güvenliği bilgisi alt boyutları olan "çapraz bulaşma, kişisel hijyen ve personel sağlığının" da tekrar ziyaret etme niyetini etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
KOBİ, Yiyecek İçecek İşletmeleri, Turist, Tekrar Ziyaret, Gıda Güvenliği.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri