Türkçe

Quick accessÖzet


Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma
Bu araştırmada yerli turistler perspektifinden turizmde fiyat algısı üzerine bir anlayış geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yerli turistlerin fiyat algısında belirleyici olan faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Antalya destinasyonuna ziyaret gerçekleştiren 403 yerli turistten anket tekniği ile kolayda örneklem yöntemi kapsamında veri toplanmıştır. Toplanan verilerinin analizi sonucunda yerli turistlerin fiyat algısında fiyat bilinci, satış eğilimi, fiyat-kalite ilişkisi, fiyat mavenizmi, prestij duyarlılığı ve değer bilinci öncelik sırasında olmak üzere altı boyutta ulaşılmıştır. Bu boyutların yerli turistlerin demografik ve diğer tanımlayıcı özellikleri ile karşılaştırılmasında cinsiyet, yaş, aylık gelir durum, meslek, kalış süresi, seyahate çıkılan kişi sayısı ve seyahate çıkma sıklığı değişkenlerinde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Bu farklılıklar perspektifinde turizm işletmelerine öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turist Davranışı, Fiyat Algısı, Yerli Turistler, Antalya.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri