English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kişi-Örgüt Uyumunun İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Batman İlindeki 3 ve 4 Yıldızlı Otellerde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma
(The Effectiveness of Person-Organization Fit on Job Performance: A Research on the Employees of 3 and 4 Star Hotels in Batman Province )

Yazar : Meral Dursun   - Mücahit Ezer  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 156-172


Özet
Kişi ve örgüt arasındaki değer ve hedef benzerlikleri, kişi ile örgüt arasında uyumun oluşmasına zemin hazırlamakta ve ortaya çıkan uyum kişinin işteki performansına yansımaktadır. Bu çalışma kapsamında kişi-örgüt uyumunun çalışanların iş performansı üzerinde bir etkisi olup olmadığı incelenmektedir. Bu amaca yönelik olarak Batman ilinde faaliyet gösteren 6 adet üç ve 2 adet dört yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini söz konusu otellerde çalışan 101 işgören oluşturmaktadır. Anket aracılığıyla elde edilen araştırma verileri SPSS Windows 22.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Bununla birlikte verilerin analizinde ise tanımlayıcı istatiksel yöntemler T-testi, Anova testi, Scheffe testi, pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kişi-örgüt uyumunun genel iş performansı ve bağlamsal performans ile pozitif yönlü ve çok zayıf ilişkisi olduğu, görev performansı ile ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, iş performansı ve bağlamsal performans arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu, iş performansı ve görev performansı arasında ise pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda, kişi-örgüt uyumunun iş performansı üzerinde etkili olduğu ancak bu etkinin çok zayıf düzeyde kaldığı görülmüştür. Araştırmanın bir diğer sonucu, kişi-örgüt uyumunun bağlamsal performans üzerinde zayıf da olsa bir etkinin olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler
Kişi, Örgüt, Uyum, Performans, Otel, Batman.

Abstract
The similarities of values and goals between the person and the organization lay the groundwork for harmony between the person and the organization, and the resulting harmony is reflected in the person's performance at work. Within the scope of this study, it is to determine whether the person-organization fit has an effect on the work performance of the employees. For this purpose, a research was conducted on the employees working in three and four star hotel establishments in Batman province. The universe of the research consists of 101 employees working in these hotels. The research data obtained through the questionnaire were analyzed through the SPSS Windows 22.0 program. Number, percentage, mean and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. Besides, descriptive statistical methods T-test, Anova test, Scheffe test, Pearson correlation and regression analysis were used in the analysis of the data. According to the analysis results, it was seen that the person-organization fit was positively and very weakly correlated with overall job performance and contextual performance, but not statistically significant with task performance. However, it has been observed that there is a positive and strong relationship between job performance and contextual performance, and a positive and moderate relationship between job performance and task performance. As a result of the regression analysis, it was seen that person-organization fit was effective on job performance, but this effect was very weak. Another result of the study is that person-organization fit has a weak effect on contextual performance.

Keywords
Person, Organization, Fit, Performance, Hotel, Batman.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri