English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının İncelenmesi
(Primary School Students' Attitudes towards Environment )

Yazar : Rasim Önder    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-1
Sayfa : 115-124


Özet
Çevre geçmişten bize bir miras, geleceğin emanetidir. Günümüzde artarak devam eden çevre sorunları ciddi şekilde hayatımızı etkiler hale gelmiştir. Sorunlara neden olan insan davranışlarını belirlemek ve olumlu tutum kazandırmak sorunların çözümü adına ciddi adımlar olarak görülebilir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin çevre tutumlarının, cinsiyete, oturmuş oldukları evin bahçesinin olup olmadığına, evlerinde evcil hayvan besleyip beslememelerine, okulunda kulüp olup olmamasına ve okulundaki kulüp etkinliklerine katılıp katılmamasına, çevre ya da izci kampına katılıp katılmamasına ve fidan dikip dikmemesi gibi değişkenler açısından incelemektir. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu 543 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Atasoy (2005) tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Veriler 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin çevre tutumlarının erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu, öğrencilerin bahçeli evde oturmaları ile bahçesiz evde oturmaları, evcil hayvan beslemeleri ile evcil hayvan beslememelerinin ve okulunda kulüp olması ile okulunda kulüp olmamasının çevre tutum puanları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. Kulüp etkinliklerine katılan öğrencilerin kulüp etkinliklerine katılmayan öğrencilere göre çevre tutumlarının daha yüksek olduğu, çevre ya da izci kampına katılmalarının çevre tutum puanları üzerinde anlamlı bir farka sebep olmadığı, fidan diken öğrencilerle fidan dikmeyen öğrencilerin çevreye yönelik tutumları arasında bir fark gözlenmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevresel Tutum, İlköğretim öğrencileri.

Abstract
Environment is a heritage from the past and an entrust for the future. Today environmental problems which continue increasingly have effected our lives. To determine the problems that created by humanbeings and to provide positive attitudes towards environmental protection can be seen as serious steps for problem solving. This study aims to examine the attitudes of primary school students towards environment in terms of gender, whether they live in a house with garden or not; they have pets or not, their schools have environmental clubs or not, if they are participated in the club activities or not, if they participate in the environmental or scout camps or not, whether they plant or not. Using the screening model the sample group consisted of 543 eighth grade students. Environmental Attitude Scale (CTO), developed by Atasoy (2005), is used as the data collection tool. Data were collected during the 2013-2014 spring term. In order to analyze the data t test was used. Results show that girls’ emvironmental attitudes are more positive compared to boys. However there is no significant difference between the scores of boys and girls towards environment in terms of living in a house with garden or not, having a pet or not, having clubs at school or not. Findings also show that students who participate in club activities have more positive attitudes towards environment compared to students who do not participate in. Students’ participation in a scout or environmental camp does not cause a significant difference on environmental attitudes. Besides there is no significant difference between the attitudes of the students who plant and do not plant.

Keywords
Environment, Environmental Attitudes, Primary School students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

    Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


    Eylül 2020 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2020 Sayısı (Cilt: 10, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri