English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Online Seyahat Alışverişini Etkileyen Bileşenler ve Seyahat Satın Alma Niyeti: Safranbolu’daki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
(Components Affecting Online Travel Shopping and Travel Shopping Intention: A Research on Hospitality Business in Safranbolu )

Yazar : Cenk Murat Koçoğlu   - Ayşe Canatar  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 1-11


Özet
Turistler gün geçtikçe daha fazla online ortamlarda seyahat satın almaktadırlar. Özellikle online seyahat alışverişini etkileyen bileşenleri ortaya koymak ve bu bileşenlerin satın alma niyeti üzerindeki etkilerini görmek çok daha önem kazanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, online seyahat alışverişini etkileyen bileşenleri ortaya koymak ve bu bileşenlerin, online seyahat satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma evrenini Safranbolu destinasyonu ve bu destinasyonda otel işletmelerinde konaklayan yerli turistler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 419 yerli turistten veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde açıklayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, online seyahat alışverişini etkileyen bileşenlerin, zaman tasarrufu, kolaylık, finansal avantaj, uyumluluk, ürün çeşitliliği ve algılanan karmaşıklık olarak ortaya çıktığı ve bu bileşenlerden, zaman tasarrufu, kolaylık ve finansal avantajın online seyahat satın alma niyetine pozitif; algılanan karmaşıklığın ise negatif etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Online Seyahat Alışverişi, Online Seyahat Satın Alma Niyeti, Otel İşletmeleri, Safranbolu.

Abstract
Tourists are increasingly purchasing travel online. In particular, it has become even more important to identify the components that affect online travel shopping and to see the effects of these components on purchasing intent. In this context, the aim of the research is to reveal the components that affect online travel shopping and to determine the effect of these components on the intention of purchasing online travel. In the research, a questionnaire technique was used as the data collection method. The population of the research consists of local tourists who were visiting Safranbolu and staying in the hotels. Data were collected from 419 local tourists by a convenience sampling method. The data were analyzed using explanatory factor analysis, correlation, and regression analysis. According to the analysis of the data, the components that affect online travel shopping are determined to be time saving, convenience, financial advantage, compatibility, and product variety and perceived complexity, and from these components, time saving, convenience and financial advantage have a positive effect; the perceived complexity has a negative effect to purchase online travel.

Keywords
Online Travel Shopping, Online Travel Purchase Intention, Hotel Business, Safranbolu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri