English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Örneği
(Socio-Cultural Effects of Festivals on Local People: The Case of the International Golden Saffron Documentary Film Festival )

Yazar : Y. Sinan Zavalsız   - Yasemin Ebru Öztürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 456-474


Özet
Festivallerin yerel halk üzerinde pek çok sosyal etkisi bulunmaktadır. Festivaller, olağan yaşam kalitesini etkilediği gibi yaşam biçimini, değerleri, sosyal etkileşimleri ve kimlikleri de etkileyebilmektedir. Bu araştırma, kültür turizminin önemli destinasyonlarından biri olan Safranbolu’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin yerel halk üzerindeki sosyo-kültürel etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra araştırmada festivalin turizme, Safranbolu’nun gelişimine ve tanınırlığına katkısı, yaşam tarzı, gelenek ve değerlere olan etkisi gibi konular da incelenecektir. Araştırmaya farklı cinsiyet ve meslek grubuna mensup 25 kişi katılmıştır. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile festival alanından seçilmiştir. Nitel bir araştırma deseninin benimsendiği çalışmada veri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 14 erkek ve 11 kadın katılımcı ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu esnaf olup 5’i festival görevlisi, 4’ü öğrenci, 2’si Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanı, geri kalanı ise farklı kategorilerden katılımcılardır. Araştırma, Festivalin genel olarak yerel halk üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ancak katılımcılar, festivalin konserlerden öteye geçemediğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Altın Safran Belgesel Film Festivali, Festivaller, Turizm, Sosyo-kültürel Etki, Safranbolu.

Abstract
Festivals have many social effects on local people. Festivals can affect lifestyle, values, social interactions and identities, as well as the quality of life of the local people. This research aims to determine the socio-cultural effects of the International Golden Saffron Documentary Film Festival on local people, which was held every year, in Safranbolu, one of the most important cultural tourism destinations. In addition, issues such as the festival's contribution to tourism, the development and recognition of Safranbolu, its impact on lifestyle, traditions and values will be discussed. 25 people from different gender and occupational groups participated in the study. Participants were selected from the festival area using convenient sampling method. In the study, in which a qualitative research pattern was adopted, a semi-structured interview form was used to collect data. Face to face interviews were conducted with 14 male and 11 female participants in the study. The majority of the participants are tradesmen, 5 of them are festival officials, 4 of them are students, 2 of them are employees of the Directorate of Culture and Social Affairs, and the rest are participants from different categories. The research shows that the Festival does not have a negative effect on the local people. However, the participants stated that the festival could not go beyond the concerts.

Keywords
The Golden Saffron Documentary Film Festival, Festivals, Tourism, Socio-cultural Impact, Safranbolu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri