English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği
(The Sustainability of Turkey’s Current Accounts Deficit )

Yazar : Şaduman Yıldız    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 289-304


Özet
Ülkelerin istikrarlı bir şekilde büyüyebilmeleri ve makroekonomik dengeleri koruyabilmeleri açısından cari açığın sürdürülebilirliği önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de 1987 – 2018 dönemine ait aylık veri setini kullanarak cari açığın sürdürülebilir olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda reel ihracat ile reel ithalat arasındaki uzun dönemli ilişki, yapısal kırılmaları da dikkate alan Fourier eşbütünleşme testi aracılığıyla araştırılmış ve cari işlemler açığının sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra cari işlemler açığının güçlü formda mı yoksa zayıf formda mı sürdürülebilir olduğunu ortaya koyabilmek için değişkenlerin uzun dönemdeki katsayıları FMOLS analizi ile tahmin edilmiş ve ithalat değişkeninin katsayısı 0.69 olarak bulunmuştur. Söz konusu bu değer, Türkiye’de yapılan 1$’lık ithalata karşılık 0.69 $’lık ihracat geliri elde edildiğini ve Türkiye’de ihracatın ithalata bağlı olarak gerçekleştiğini ifade ederken cari açığın ise zayıf formda sürdürülebilir olduğunu yani ihracat gelirlerinin ithalat giderlerinin belirli bir kısmını karşıladığını ortaya koymaktadır. Daha sonra ele alınan değişkenler arasında nedensellik sınaması yapılmış ve nedensellik ilişkisi olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, Türkiye’de cari işlemler açığının zayıf formda sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu bu durum ülke ekonomisi açısından önemli bir problemdir. Bu yüzden cari işlemler açığının güçlü formda sürdürülebilirliğinin sağlanması ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Makroekonomi, Cari İşlemler Açığı, Sürdürülebilirlik, Fourier Eşbütünleşme

Abstract
The sustainability of the current accounts deficit is significant for the steady growth of nations and protecting their macroeconomic equilibrium. This study aims to determine if the current account deficit is sustainable using monthly data sets from 1987 to 2018. The long-term relationship between real exports and real imports was determined using the Fourier cointegration test that also considers structural breaks, and the current accounts deficit was found to be sustainable. The long-term coefficients of the variables were estimated using FMOLS analysis to determine if the current accounts deficit was sustainable in its strong or weak form, and the coefficient of the import variable was found to be 0.69. This result indicates that Turkey earned $0.69 of export income in exchange for $1 of imports, that exportation was dependent on importation in Turkey, and that the current account deficit was sustainable in its weak form, meaning that export incomes met a certain part of the import incomes. Then, a causality test was conducted with the variables at hand, and no causal relationships were found. This means that Turkey’s current accounts deficit is sustainable in its weak form, and this is a significant problem for Turkey’s economy. It is important for Turkey to ensure that current accounts deficit sustainability is in its strong form for the national economy.

Keywords
Macroeconomics, Current Accounts Deficit, Sustainability, Fourier Cointegration

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri