English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
(The Adaptation of School Principal’s Sense of Efficacy Scale into Turkish )

Yazar : Ali Baltacı    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-1
Sayfa : 27-40


Özet
Bu araştırma okul müdürlerinin öz-yeterlik algılarını belirlemek için Tschannen-Moran ve Gareis tarafından (2004) geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara, Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde çalışmakta olan 1227 okul müdürü oluşturmaktadır. Özgün formu üç boyut ve on sekiz maddeden oluşan ve dili İngilizce olan okul müdürlerinin öz yeterlik algıları ölçeği kısa formu, Türkçeye çevrilmiş ve örneklem verileri üzerinde faktör analizleri ve geçerlik ile güvenirlik çalışması uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Türkçeye uyarlanan ölçek, özgün formu ile benzerlik gösteren üç boyuttan (yönetimsel, öğretimsel ve etik/ahlaki öz yeterlik) oluşmaktadır. Türkçe literatürde bu çalışma kapsamında uyarlanan ölçeğe benzer bir çalışmanın henüz yapılmamış olması bu çalışmanın literatürdeki önemli bir boşluğu kapatmasını sağlayacaktır. Ayrıca geliştirilen ölçek ile okul müdürlerinin öz yeterliklerini belirlemeye yönelik çalışmaların artması hedeflenmektedir. Bunun yanında uyarlanan bu ölçeğin kullanılması ile okullarda sürdürülen yönetim çalışmalarına ilişkin önemli veri elde edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler
Öz yeterlik, Okul müdürü, Ölçek, Sosyal Bilişsel Kuram, Öz yeterlik Ölçeği

Abstract
The aim of this study was to adapt the scale developed by Tschannen-Moran and Gareis (2004) to determine the self-efficacy perceptions of school principals. The study group consisted of 1227 principals working in Ankara, Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kahramanmaraş and Gaziantep. The short form of the self-efficacy perceptions scale for school principals, which was originally composed of three dimensions and eighteen items, was translated into Turkish and factor analyses and validity and reliability were applied on sample data. As a result of the study, the scale adapted to Turkish consists of three dimensions (administrative, instructional and ethical / moral self-efficacy) which are similar to the original concepts. The fact that a study similar to the scale adapted in the scope of this study in the Turkish literature has not yet been done will allow this study to close an important gap in the literature. In addition, the scale aims to increase the self-efficacy of school principals. Furthermore, the use of this adapted scale will provide important data on the management work carried out in schools.

Keywords
Self-efficacy, School Principal, Scale, Social Cognitive Theory, Self-efficacy scale

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri