English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması
(Comparison of Turkish and Hungarian Students’ Perceptions towards Peace )

Yazar : Hüseyin Vehbi İmamoğlu  - Gözde Bayraktar  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 4-1
Sayfa : 20-44


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk ve Macar Üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin barış algısını tespit etmek ve karşılaştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, nitel araştırma yaklaşımıyla barış kavramı, barış kavramının öğretilmesi/barış eğitimi ve eğitim programlarında barış kavramının yeriyle ilgili olarak, uzman görüşleri eşliğinde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamını, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiş, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 20 ve Macaristan Kaposvar Üniversitesi Pedagoji Fakültesinden 20 olmak üzere toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak barış kavramının ne olduğu ve niçin öğretildiği soruları değerlendirilmiştir. Sonraki aşamada, öğrencilerin barış algısını belirlemek için bazı sorular tespit edilmiştir. Daha sonra öğrencilerin barış algısını ortaya koyabilmek için Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ve Kaposvar Üniversitesi Pedagoji Fakültesi öğrencileriyle uzman görüşleri alınarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmelerde; Barış nedir? Evrensel bir barış olabilir mi? Barış kavramının anlamlandırılmasında kültürel ya da etnik farklılıklar var mıdır? Sürdürülebilir ve kalıcı bir barış için neler gereklidir? Barışın bozulma sebepleri nelerdir? Barışı ne ya da neler tehdit eder? Üniversite öğrencilerinin, kendi öğretim programlarında barış kavramının yerine ilişkin görüşleri nelerdir? Üniversite öğrencilerinin, barış eğitiminin amaçlarına ilişkin görüşleri nelerdir? Üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanlarının barış eğitiminde kullandıkları öğretim ve değerlendirme yöntem ve teknikleri hakkındaki düşünceleri nelerdir? Üniversite öğrencilerine göre barış eğitiminde karşılaşılan sorunlar nelerdir? gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Daha sonra elde edilen bulgular karşılaştırılarak değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Barış, Evrensel Barış, Barış Eğitimi, Etnik ve Kültürel Farklılıklar

Abstract
The purpose of this study is to determine and compare perceptions of students about peace who study at Turkish and Hungarian universities. To achieve this goal semi-structured interview is used. By qualitative research, in this study the term of peace, education of peace and the importance of peace in education are studied. The sample of the study is composed of 40 students of which 20 students from Faculty of Education at Sinop University and 20 students from Faculty of Pedagogy at Kaposvar University. Firstly, the term of peace and its education were evaluated in the study. In the next step, a questionnaire was developed in order to determine the perceptions of students toward peace. Besides, some interviews were conducted with students from Sinop University Faculty of Education and Kaposvar University Faculty of Pedagogy. These interviews were conducted using semi structured questionnaire which was prepared according to the specialist opinions. Questions including the meaning of peace, possibility of global peace, cultural or ethnical difference in the meaning of peace, requirements for sustainable and permanent peace, the reasons for the breakdown of peace, the threats for permanent peace, the opinion of university students about the importance of peace in their education, the views of students about the purpose of peace education, the ideas of students about the teaching methods and techniques, problems faced in education of peace according to the students were asked. Finally the results are compared and evaluated.

Keywords
Peace, Global Peace, Education of Peace, Ethnical and Cultural Differences in peace.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri