English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Olan ve Olmayan Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileriyle ilgili Öğretmen Algılarının İncelenmesi
(An Investigation of Teachers’ Perceptions on Pre-Literacy Skills of Bilingual and Non-Bilingual Preschool Children )

Yazar : Burcu Çabuk   - Büşra Er - Sabiha Karageyik - Kübra Tokgöz  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : S4
Sayfa : 12-43


Özet
İki dillilik, iki farklı dili aynı düzeyde kullanabilmek ve her iki dilde insanlarla iletişim kurup onları anlayabilmektir. İki dilli çocukların iki dili de doğru biçimde öğrenebilmeleri ve ileri yıllardaki akademik başarılarının yüksek olabilmesi için okul öncesi eğitim kurumlarında, iki dilliliğe yönelik eğitim programlarının yürütülmesi, ilkokula geçiş sürecinde olan bu çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklenerek konunun üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıflarındaki iki dilli olan ve olmayan çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşleri, uygulamaları, sınıf ortamlarını düzenlemeleri ve kullandıkları dokümanlar incelenerek öğretmenlerin konuya yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacıların hazırladıkları gözlem formu, görüşme formu ve doküman analizi formu ile toplanmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda, hazırlanan formların geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, pilot uygulama için bir öğretmenle görüşülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen altı öğretmenin, sınıfında bulunan ve iki dilli olan ve olmayan çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalara ve sınıf ortamlarını düzenlemelerine yönelik gözlemler yapılmış, sınıflarında kullandıkları dokümanlar incelenmiş ve konuyla ilgili yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu durum çalışmasının sonucunda, bir öğretmen hariç, öğretmenlerin, iki dilli olan ve olmayan çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine yönelik olumlu yönde algı geliştirmedikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının ışığında, okul öncesi öğretmenlerine, yöneticilere ve alanda çalışan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İki-dillilik, okuma yazmaya hazırlık, okul öncesi eğitim, öğretmen algısı

Abstract
Bilingualism is the ability to use two different languages at the same level and to communicate and understand people in both languages. In order for bilingual children to learn both languages correctly and to have high academic achievements in the coming years, it is necessary to carry out bilingual education programs in preschool education institutions, and to support the pre-literacy skills of these children who are in the process of transition to primary school. In this study, it is aimed to determine the perceptions of the preschool teachers by examining their opinions, practices, class environments and the documents used in the development of pre-literacy skills of the bilingual and non-bilingual children in their classrooms. The data of the study were collected with the observation form, interview form and document analysis form prepared by the researchers. In line with the opinions of field experts, validity and reliability studies of the prepared forms were conducted and a teacher was interviewed for pilot implementation. Observations were made about the practices and designing their classrooms for both bilingual and non-bilingual children, investigations were made related with their documents used in the classroom and semi-structured interviews were conducted with six teachers who were selected by purposeful sampling. As a result of this case study, except for one teacher, it was determined that teachers did not develop a positive perception towards the literacy skills of non-bilingual children and the bilingual children. In the light of the research results, recommendations were given to preschool teachers, administrators and researchers in the field.

Keywords
Bilingualism, pre-literacy, preschool, teacher perceptions

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri