English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akıllı Cihaz Kullanımının 3-6 Yaş Çocukların Gelişimine Etkisinin Okul Öncesi Öğretmenleri Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Pre-School Teachers 'Effects on The Development of Children 3 -6 Years of Intelligent Device Use )

Yazar : Osman Şalcı   - Kübra Karakaya - Seher Tatlıeşme  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : S4
Sayfa : 53-63


Özet
Günümüzde kullanılan teknolojik ürünler, insan hayatını yönlendiren, kolaylaştıran ve insan hayatının değişmez bir parçası olan araçlardır. Bu araçlar arasında akıllı telefon, tablet ve bilgisayar bireylerin yaşantılarında önemli bir yere sahiptir. Kullanımı gün geçtikçe artan bu akıllı cihazları küçük çocuklar eskiye oranla daha fazla kullanmayı tercih etmektedir. Akıllı cihaz kullanım yaşının düşmesi ve akıllı cihazların aşırı tercih edilmesi çocukların gelişimlerini birçok yönden etkilemektedir. Bu çalışmada, akıllı cihaz kullanımının 3-6 yaş çocukların gelişimlerine etkilerini okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmakta olan 50 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından sorular tekrar gözden geçirilmiş ve son şekli verilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenleri çocukların akıllı cihazların kullanımının okul öncesi dönemde olmaması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenler akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi akıllı cihazların kullanımı hakkında ailelerin yeterli bilgiye sahip olmadığı görüşündedir. Çocukların akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ile genellikle çizgi film izledikleri, çocuk şarkıları dinledikleri ve oyun oynadıkları belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenleri, akıllı cihaz kullanımının çocukların gelişimleri üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkiler bıraktığı görüşünü bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi dönem, akıllı cihazlar, okul öncesi öğretmenler

Abstract
The technological products used today are tools that direct human life, make it easier and are a constant part of human life. Among these tools, smartphones, tablets and computers have an important place in the lives of individuals. Smaller children prefer to use these more intelligent devices more often than ever. Reducing the age of smart device use and over-choice of smart devices affect children's development in many ways. In this study, it was aimed to investigate the effects of using smart devices on the development of 3-6 year old children according to the opinions of preschool teachers. The working group constitutes 50 pre-school teachers working in pre-primary education institutions. As a data collection tool, semi-structured interview form developed by researchers was used. Proposals from experts have been taken to ensure the internal validity of the interview form. In line with the expert opinions, the researchers were asked to re-examine the questions and the final form was given. In the analysis of the data, descriptive analysis was used. As a result of the research, pre-school teachers think that children should not use smart devices in preschool period. Teachers believe that families do not have enough information about the use of smart devices such as smartphones, tablets, and computers. Children often watch cartoons, listen to children's songs and play games with smartphones, tablets and computers. Pre-school teachers reported that the use of smart devices had both positive and negative effects on children's development.

Keywords
Pre-school period, smart devices, pre-school teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri