English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aksaray’da Çekilen Somuncu Baba Filminde Aile
(The Family in the Film “Somuncu Baba” Taken in Aksaray )

Yazar : Eşe Çağlar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 85-100


Özet
Tarihi süreçte, toplumların sosyal ünitesi olma görevini daima muhafaza eden aile, eşler ve çocuklardan müteşekkil olup içtimai bünyenin çekirdeği sayılmıştır. Ailenin yapısı, tarihin her çağında bir cemiyetin bütün hayatında aynı kalmamış, köklü değişimler yaşamıştır. Aileyi, kendi potasında değerlendiren İslam dini aileye yeni boyutlar kazandırmıştır. İslamiyet aileyi, kişinin huzur bulduğu bir ortam, neslin devamı için bir vesile ve kişiyi çeşitli kötülüklerden alıkoyan bir vasıta olarak görmüştür. Türk ailesi de tarihi gelişim kimliğini sürdürmüş ve İslamiyet'in kabulüyle harmanlanarak, güçlü bir müessese haline gelmiştir. Toplumu yönlendiren kültür liderleri, özel yaşamları ile aileye örnek teşkil etmiştir. Anadolu'nun İslami liderlerinden birini temsilen, ekseriyetle Aksaray şehrinde çekimleri yapılan Somuncu Baba filminde İslam kültür ve medeniyetinin kalbi boyutunu işleyen, gönül terbiyesini esas alan tasavvuf ahlakı ile Türk İslam ahlakı birleştirilmiş, Türk aile ahlakı ile tasavvufi düşünce içerisinde İslam aile ahlakının örnek bir modeli çizilmiştir. Filmde, aile kurmanın hukuki dayanağı olan nikâhın şahitler huzurunda kıyılmasına ve ailenin selameti için yapılan duaya yer verilmiştir. Aile fertleri arasındaki karşılıklı görev sorumlulukları bildiren aile hukuku, kadının fedakârlığı ile birleştirilmiştir. İzdivaç, sosyal hayatın vazgeçilmez realitesi kabul edilmiştir. Evlilik mübarek sayılmış, mahremiyet, dayanışma, sevgi ve sadakat esasına dayandırılmıştır. Babanın aile içerisindeki yeri ve öneminin vurgulandığı filmde, babanın evlada öğrettiği ilim, verdiği terbiye ve güzel ahlak ele alınmıştır. Filmde Türk İslam ailesinde, ruh ve mana yönünden babanın ağır basması üzerine durulurken, evladın babaya hürmet ve hukukuna riayeti konusu telaffuz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Türk sineması ve tarihi kapsamında, 2016 yılında vizyona giren Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminin genel değerlendirmesini yaparak, İslam tasavvufunun Anadolu’ya ulaşması ve yayılması ile birlikte, tasavvuf ruhunun kültür tarihimiz ve Türk ailesi üzerindeki etkilerini, Somuncu Baba filmi nezdinde değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
Tasavvuf, Aile, Sinema, Hukuk, Türk.

Abstract
The family establishment which has always kept its role of being social unity of socities has been accepted as the core of social structure during the historical process. It consists of spouse and children. The family structure has not stayed the same during the life in a community throughout the history, because it has radical changes in the process of time. The Islamic religion has added new dimensions to the family by evaluating it in the Islamic rules. The family in Islam has been regarded as the environment in which individuals feel at peace, the means to sustain continues generation and the means to avoid various badness. The family in Turkish society, which continues the historical development, has been strengthen by being composed with the Islamic rules after the acceptance of Islam. The leaders who guide the society set an example to the family life with their private life. Turkish – Islamic morality is composed with the mystic morality based on the intangible treatment by dealing with the spritual behavior in Islamic culture and civilization in the film “Somuncu Baba” taken in Aksaray, which represents one of Islamic leader of Anatolian. Moreover, morality in the family in Islam is described as a representative model by considering the family ethics in Turkish society and mystic opinion in Islam. The legal marriage being the legal basis of starting a family in the presence of the witness and pray for safety of the family are also included in the film. The family law that states mutual duties among family members is composed with the alturism of women. Marriage is accepted as one of essential realities in social life. It is also blessed on the basis of privacy, solidarity, love and loyalty. The knowledge that the father teaches it to his child, the way of his discipline and good morality is presented in the film emphasizing the role and the importance of the father in the family. Moreover, the respect of the child for his father is shown when the dominance of the father with respect to soul and sense is emphasized during the film. This research aims to present the effect of Islamic mysticism on the family in Turkish society, Turk cinema the history after Islamic mysticism has expanded to Anatolian and the connection between past and future of the family by evaluating the film “Somuncu Baba.”

Keywords
Islamic mysticism, Family, cinema, Law, Turks

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri