English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Study on Competitiveness of Tourism in TRB2 Region )

Yazar : Faruk Alaeddinoğlu   - Meryem Samırkaş Komşu  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 428-448


Özet
Bölgesel kalkınmada turizmi bir değişim ve kalkınma aracı olarak gören merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler ve turizm karar vericiler, illeri de bu değişkenler üzerinden rekabet sürecine dâhil etmişlerdir. Bu süreç illerin veya daha büyük ölçüde bölgelerin turizme konu olan kaynaklarını rakip bölgelere göre konumlamasını ve değerler üzerinden pazarlanmasını sağlamıştır. Şüphesiz bu stratejinin başarılı olmasında ulusal ve uluslararası konjonktürün payı olsa da, asıl belirleyici ve yönlendirici etki yerel dinamiklerle ilgilidir. Ancak mevcut dinamiklerin turizm karar vericiler tarafından nasıl görüldüğü ve algılandığı bilgisi önemlidir. Bu bağlamda, turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin var olan durumu nasıl gördüklerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu amaçla, TRB 2 bölgesi olarak adlandırılan Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde bir alan çalışması gerçekleştirmiştir. 13 çoktan seçmeli ve 34 Likert (5'li) yöntemine göre hazırlanan anket sorusu, turizm sektöründe hizmet veren 260 işletme çalışanına uygulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada denekler, iller düzeyinde rekabet edebilirlik konusunda farklılıklar olduğunu ortaya koyarken, genel anlamda turizme konu olan değerlerde üstün olduklarını, ancak altyapı, ulaşılabilirlik, ulusal kırılganlıklar ve bölgesel sorunlar noktasında rekabet edebilme düzeylerinin yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir. Bölgesel düzeyde gerçekleştirilen ve turizmde rekabet düzeyini TRB2 bölgesinde ölçmeyi amaçlayan ilk araştırma olması nedeniyle özgün bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm Sektörü, TRB2 Bölgesi, Rekabet

Abstract
Public managers, local authorities and tourism decision makers who have seen the tourism as a change and development tool in regional development, have also included the cities in the process of competition. This process has ensured the cities or regions to position and market touristic resources according their competitors. Surely, even though national and international conjuncture have a share in the success of this strategy, the main determinant is related to the local dynamics. However, the information of how the current dynamics are perceived by tourism decision makers is important. In this context, it is essential to find out how tourism enterprises evaluate the current situation. For this purpose, a field study conducted in Bitlis, Hakkari, Muş and Van cities which is called TRB 2 region. The questionnaire consists of 13 multiple choice questions and 34 Likert scale proposals has been applied on 260 employees working in tourism sector. The study shows that there are differences about the competitiveness at the city level and are generally good about the touristic values that are the subject of tourism. However they stated that the level of competitiveness about infrastructure, accessibility, national fragility and regional problems is insufficient. It is an original study as it is conducted at regional level and it aims to measure the level of competition in tourism industry in TBR2 region.

Keywords
Tourism Sector, TRB2 Region, Competition

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri