English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bartın İlinde Yerel Halkın Ekoturizm ve Ekoturizm Alanlarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Perceptions of Residents towards Ecotourism and Ecotourism Areas within the Bartın Province )

Yazar : Ercan Gökyer   - Melih Öztürk - Fadime Tekiner - Hatice Özsoy  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 177-185


Özet
Günümüzde hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin olumsuz etkilerine bağlı olarak insanlar kentsel alanlardan uzaklaşarak kentin olumsuz etkilerinden kurtulma istek ve eğilimindedirler. Ekoturizm; kırsal ve dağlık alanlarda yapılan ve kaynak değerlerini koruyan, doğal yaşam ile uyumlu faaliyetler içeren bir turizm türü olarak alışılmış turizm türlerinden farklı bir şekilde son yıllarda gelişmiş bir turizm ve rekreasyon faaliyetidir. Bartın ilinin % 56’sı dağlık alanlarla kaplı olup, il yüzölçümünün yaklaşık olarak % 95’i kırsal özellikler içermektedir. Bartın İli kıyı alanlarından başlayarak dağlık alanlara kadar uzanan topografik çeşitlilik içinde farklı arazi kullanım tiplerinin yayılış gösterdiği tarihi ve kültürel özellikleri ile bilinen bir yerleşimdir. Bartın ilindeki dağlık alanların içerdiği bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliği, kıyı alanlarında bulunan önemli jeolojik oluşumlar ve tarihi değerler, Bartın Nehri ve kollarının sağladığı çeşitlilik ve kırsal alanlardaki özellikli yerleşimlerin varlığı ekoturizm açısından önemli olanaklar sunmaktadır. Ancak bu değerler yeterince kullanılamamaktadır. Bu durum kaynakların zarar görmemesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bartın ilindeki doğal ve kültürel kaynak değerlerinin ekoturizm faaliyetleri için geliştirilip kullanılması turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacak ve kıyı alanlarındaki aşırı kullanımı azaltacaktır. Bu çalışmada Bartın ilindeki ekoturizm faaliyetlerine uygun kaynak değerlerinin Bartın ilinde yaşayanlar tarafından ne düzeyde bilindiği ve kullanım durumları araştırılmıştır. Bu alanların büyük çoğunluğu ulaşım ve altyapı eksikliği nedeniyle kullanılmamaktadır. Ancak kullanım imkanı olan alanların ne düzeyde kullanıldığı ve buralardaki faaliyetlerin ve altyapı olanaklarının ekoturizme uygunluğu araştırma kapsamında irdelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; Ekoturizm faaliyetlerine uygun alanlar bilinmesine rağmen ulaşım ve alt yapı eksiklikleri gibi nedenlerle yeterince kullanılamamaktadır. Bu alanlar özelliklerine uygun olarak ekoturizm faaliyetleri için planlanmalı ve taşıma kapasitesini aşmadan kullanıma sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Kullanıcı Algısı, Kırsal Alan, Dağlık Alanlar, Bartın.

Abstract
Today, due to the increasing population particularly within the urban areas and due to the negative impacts of urbanization, people prefer and tend to escape from those urban areas and their negative impacts. Apart from the usual touristic activities, ecotourism which is performed in natural and rural areas, which preserves the resources has emerged as a new type of tourism and a recreational activity during the last decade. The 56% of the Bartın Province is covered with the mountainous lands and about 95% of the Province carries the rural characteristics. Bartın Province; primarily known with its historical and cultural characteristics, also constitutes distinct land use types with the topographical variety ranging from coastal zones to the mountainous lands. The vegetation and wildlife diversity of the mountainous areas of Bartin, important geological formations and historical values in the coastal areas, the diversity provided by the Bartın River and its branches and the presence of featured settlements in rural areas offer important opportunities for ecotourism. However, these values are not used sufficiently. This is important to ensure that resources are not damaged and that sustainability is ensured. The development and usage of the natural and cultural values for ecotourism activities will diversify the tourism activities and mitigate the social pressure at the coastal zones. In this study, the awareness of the residents towards landscape characteristics and resource values which are suitable for ecotourism activities and the utilization of these resources are investigated. Most of these lands are not used because of the inadequacy of transportation and infrastructure. In the context of this study, the usage extent of the available lands and the suitability of transportation and infrastructure for the ecotourism activities are evaluated. According to the results of this study, the lands compatible for ecotourism have known but were not used sufficiently because of the transportation and infrastructure deficiencies. These lands should be planned according to ecotourism activities and be used without exceeding the carrying capacity.

Keywords
Ecotourism, User Perception, Rural Areas, Mountainous Areas, Bartın.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri