English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devlet Okullarında İlkokul Eğitimine Dair Öğretmen Görüşleri: Sinop İli Örneği
(Opinions of Teachers on the Primary Education of Foreign Students in Public Schools: The Case of Sinop Province )

Yazar : Hüseyin Vehbi İmamoğlu  - Erem Çalışkan  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 529-546


Özet
Geçtiğimiz on yılda Ortadoğu’daki politik ortam giderek daha gergin ve karmaşık bir hale gelmiş ve bölge halkı kitleler halinde Türkiye’ye sığınmıştır. Yoğunluğu artarak devam eden sığınmacı ve sığınma talebindeki ailelerin çocukları da yine politik baskı, çatışma ve ekonomik sıkıntılara maruz kalmaktadır. Türkiye, uyguladığı açık kapı politikasıyla mağdur insanlara yardım eli uzatılmıştır. Bu durumun çocuklar açısından ortaya çıkardığı sorunların en önemlisi eğitimdir. Bu çalışmanın amacı bu durumdaki öğrencilerin devlet okullarındaki eğitimleriyle ilgili olarak mevcut ya da çıkabilecek sorunlara dair öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için nitel araştırma yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın modelini nitel araştırma yöntemlerinden tümevarım analizi modeli oluşturmaktadır. Nitel araştırma, bir konuda derinlemesine bilgi toplamayı içeren bir araştırma biçimidir. Olaylarla ilgili veriler doğal ve gerçekçi bir biçimde ortaya konmaya çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme protokolünü hazırlar. Buna rağmen gerekirse görüşmenin akışına bağlı olarak bazı yan veya alt sorular da yöneltilebilir ve kişinin yanıtlarını açması sağlanabilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında eğitimlerine dair öğretmen görüşlerine ulaşılmaya çalışılırken şu sorulara cevap aranmıştır: Yabancı Uyruklu Öğrenci kimdir? İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminden yabancı uyruklu öğrencilere verilen eğitim hakkında ne gibi bilgi ve destek veriliyor? Okullara verilen bir program var mıdır? Okullarda nasıl bir eğitim veriliyor? Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarına yerleştirilmesine ilişkin öğretmen bakışları nasıldır? Araştırmanın kapsamı Sinop ili Fatih İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiş 20 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler analiz edilmeden önce, araştırmacılar veri döküm dosyası hazırlanmış ve daha sonra tümevarım yoluyla analiz edilmiştir. Hazırlanan anahtar kavram listeleri karşılaştırılmış ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Analiz aşamasında kategoriler belirlenmiştir. Belirlenen kategoriler, kodların ve temaların tümüne ilişkin veri oluşturmak anlamına gelmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenci tanımı, düzenli düzensiz göçmenleri, Türkiye’de bulunan diplomat ailelerinin çocuklarını ve hiçbir devlet uyruğunda bulunmayan tüm çocukları içermektedir. Bu araştırmada, etnik çatışma nedeniyle zorunlu olarak aniden ülkelerini terk etmek zorunda kalan savaş mağduru sığınmacı ailelerinin çocuklarının eğitimiyle ilgili öğretmen görüşleri değerlendirilmiştir. Türkiye’de özellikle kamp dışı eğitime dair bir boşluk ve düzensizlik olduğu ve dil sorunu yaşamaları nedeniyle, nitelikli bir eğitim sağlanamadığı gözlemlenmektedir. Araştırma sırasında Yabancı Uyruklu Öğrenci nitelemesiyle çoğunluk Suriyeli öğrenciler olmakla beraber, Afgan, İran ve Irak uyruklu öğrencilerin de içinde bulunduğu bir ortamda öğretmenlerin bu öğrencilerin eğitiminde zorlandıkları ve acil çözüm yöntemlerinin oluşumuna dair beklentileri saptanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenciler konusu, artık Türkiye eğitim sisteminin bir gerçeği haline dönüşmüştür. Göçlerin başlangıçta geçici olduğu düşünülmüştür. Ancak uluslararası gelişmeler sonucunda henüz tam anlamıyla olmasa da kalıcı veya uzun süreli olacakları aşikâr hale gelmiştir. Böylece bu insanların çocukları, devlet okullarına kabul edilmeye başlamıştır. Ancak devletin ve Bakanlığın bu duruma hazırlıklı olmamasından dolayı bazı problemlerin yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Uygulanmakta olan mevcut politikaların yetersiz olduğu öğretmenler nazarında da dile getirilmiştir. Bu durum çözümlenmesi gereken acil bir durum haline gelmiştir. Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili eğitim sisteminde uzun vadeli planlar yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı, sığınmacı, göç, öğrenci, okul, eğitim

Abstract
Over the past decade, the political environment in the Middle East has become more tense and complicated, and local communities have sought refuge in Turkey in masses. Children of families who sought refuge or requested asylum are exposed to political pressure, conflict and financial difficulties. Turkey gave victims a helping hand with its open door policy. The most serious problem of the situation in terms of children is education. The purpose of this study is to evaluate the teacher opinions on current or potential problems with respect to these children's education in public schools. To achieve this purpose, semi-structured interview method was conducted by using qualitative research method. The model of the research constructs an inductive analysis model from qualitative research methods. Qualitative research is a form of research that involves in-depth information gathering on a subject. The data about the events have been tried to be presented in a natural and realistic way. In a semi-structured interview, the investigator prepares an interview protocol that includes questions that he plans to ask in advance. However, depending on the flow of the interview, some side or sub questions may also be addressed and the person may be able to open the answers. While attempting to reach teachers' views on the education of foreign students in public schools, the following questions were sought: Who is a Foreign Student? What kind of information and support is given to the education provided by the Provincial Directorate of National Education and school administration to foreign students? Are there any programs offered to schools? What kind of education is given to schools? How are teachers' perspectives on the placement of foreign students in public schools? The scope of the study consists of 20 teachers selected from Fatih Primary School and Cumhuriyet Primary School in Sinop province with convenience sampling method. Before the data were analyzed, the researchers was prepared data-log file and then analyzed by inductive analysis. The prepared key concept lists were compared and reliability studies were carried out. The categorization was determined at the analysis stage. Designated categories mean to generate data for all of the codes and themes. The term foreign student includes regular and irregular migrants, children of diplomats in Turkey and all children who do not have a nationality. In this study, the opinions of teachers on the education of refugee families' children who had to flee their country enforcedly and suddenly due to ethnic conflict were evaluated. It is observed that a quality education cannot be given to these children in Turkey as they are having difficulty with the language and there is a gap and irregularity with respect to education outside the camp. Although the term Foreign Students in this study refers to Syrian students mostly, it was determined that teachers are also having difficulty teaching in an environment consisting of Afghan, Iranian and Iraqi students. The expectations of teachers with regard to urgent solution methods were also determined. The topic of foreign students has now become a reality of the Turkish education system. Migrations were thought to be temporary at the beginning. However, as a result of international developments, it has become evident that they will be permanent or long-term, if not yet fully. Thus the children of these people have begun to be accepted into public schools. However, due to the fact that the State and the Ministry were not prepared for this situation, it was inevitable that some problems were experienced. It is also mentioned in the eyes of the teachers that the current policies being implemented are inadequate. This has become an urgent situation that needs to be resolved. For this reason, it is necessary to make long term plans in the education system for foreign students.

Keywords
Foreigners, Asylum, Immigration, Student, School, Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri