English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma
(A Research on Nomophobia Levels of Vocational College Students )

Yazar : Murat Burucuoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 482-489


Özet
İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bireylerin mobil cihaz ve akıllı cep telefonu kullanımlarında değişimler yaşanmıştır. Yaşanan gelişmeler akıllı cep telefonlarının bireylerin hayatında önemli bir yer edinmesine neden olmuştur. Akıllı cep telefonları bireylerin hayatını kolaylaştırıcı birçok fayda sunduğu gibi aşırı kullanımları bazı problemlere neden olabilmektedir. Bu problemlerden birisi de nomofobi’dir. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerin nomofobi düzeylerini belirlemektir. Araştırmada 228 öğrenciye anket yöntemiyle ulaşılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler analizinde ortalamalar, t testi ve ölçeğin geçerliliğinin test edilmesinde de doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre önlisans öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Araştırma sonucunda kadın ve erkek bireyler arasında nomofobi düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre de ölçeğin yapısal geçerliliği sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirliliği Cronbach Alpha katsayısı ile değerlendirilmiştir. Nomofobi ölçeğinin güvenirlilik katsayısı bu çalışmada 0.935 olarak bulunmuştur ve ölçek yüksek güvenilirliğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Nomofobi, Akıllı Telefon, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

Abstract
Developing communication and information technologies have changed the use of mobile devices and smart phones. Smart phones have become an important part of individuals' lives. Smartphones offer many benefits that will make life easier for individuals but overuse can cause some problems. One of these problems is nomophobia. This study aims to explore the nomophobia levels of vocational college students. The data had been collected through survey. It had been reached 228 students in total. In this study, data were analsed using averages, independent t-test and confirmatory factor analysis for scale validity. The study results shown that students' nomophobia scores are above the scale average. According to the results of the research, the nomophobia averages of women and men are statistically different. The confirmatory factor analysis result shown that the scale provides structural validity. Cronbach’s Alpha coefficient had beed used in assessing the reliability of the scale. In this study, Nomophobia scale reliability is found 0.935 and the scale has high reliability.

Keywords
Nomophobia, Smart Phones, Vocational College Students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri