English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Dönüşüm ve Siyasi Bloklaşma
(Economic Transformation and Formation of Political Blocks in Ottoman State in the XXth Century )

Yazar : Hüseyin Vehbi İmamoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 112-125


Özet
Son dönemde Osmanlı Devleti’ni Batı’ya yaklaştıran ve etkilenmeye müsait hale sokan gelişmelerin başında ekonomik dönüşüm gelir. Ekonomik gelişmeler ve ardından yaşanan dönüşüm, dış politikada diplomasinin önemini artırmış ve Avrupa arenasında siyasi bloklaşmalarda önemli rol oynamıştır. Avrupalı devletler için, Osmanlı’nın iç dinamiklerindeki gerilemeler, amaçlarını gerçekleştirmede dolaylı veya dolaysız etkide bulunurken, I. Dünya Savaşı öncesi siyasi gelişmelerine neden sonuç ilişkisi içinde etki etmiştir. XX. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nde yeni bir dönem başlamış ve yönetim kadrosunda bir zihniyet değişimi yaşanmıştır. Ekonomik sorunlara paralel olarak askerî alanda yaşanan sıkıntılar, Devleti Avrupa’da denge siyaseti takip etmeye zorlamıştır. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları ve değişen dış politikalar, Osmanlı-Alman yakınlaşmasını gündeme getirmiştir. Değişen savaş teknolojisi, yerli silah ve hammadde üretiminin yetersiz oluşu ve Osmanlı topraklarında yayılma eğilimi gösteren Alman ticareti; kültürel, diplomatik ve ideolojik etkileri de beraberinde getirmiştir. Alman ekonomisinin diplomat ve bankacılık hizmetleriyle Osmanlı Devleti üzerinde askeri ve idari alandaki ıslahatlara dâhil olması ve özellikle Bağdat Demiryolu Projesiyle silah ticareti ve teknik malzemenin Osmanlı ülkesine girişinin hızlanması, iki devlet arasında giderek daha geniş ölçekli bir ilişki ve işbirliğinin gelişmesine imkân tanımıştır. XX. yüzyılın başında bu ilişkinin boyutu, iki devleti müttefik yaparak, I. Dünya Savaşı öncesi siyasi bloklaşmalar içerisinde bir yer edinmesine sebep olmuştur. Bu araştırmada Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan ekonomik dönüşümün siyasi sonuçları üzerinde durulacak ve Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşına götüren sebepler analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ekonomi, Diplomasi, Ticaret, Siyaset, Osmanlı, Almanya, I. Dünya Savaşı.

Abstract
Among the developments during recent times which approximated Ottoman State to the West and made it sensible to the improvements, economic transformation was at the top. Economic developments and the transformation following it increased the significance of diplomacy in foreign policies and played a significant role in the formation of political blocks in European arena. For the European states, the recessions in the internal dynamics of the Ottoman state directly or indirectly affected them in conducting their objectives while it influenced the political developments before the World War I in terms of cause and effect relation. At the beginning of the twentieth century, a new age started in the Ottoman State and changes of mentality were encountered in the management staff. Parallel to the economic problems, the problems encountered in the military field enforced the Ottoman State to follow a balance policy in Europe. The conflicting interests among the European countries and changing foreign policies brought the convergence between Ottoman and Germany into agenda. Changing war technologies, insufficient national production of guns and raw materials and German trade which shows a tendency to spread brought along the cultural, diplomatic and ideological effects. The participation of German economy into the military and administration field in Ottoman State through diplomats and banking services and the acceleration of the entering gun trade and technical equipment into the Ottoman Country especially through Baghdad Railway Project provided a larger scaled relationship and cooperation between the two states. At the beginning of the twentieth century, the dimensions of this relationship made the two states an ally and caused them gain a seat in the formation of political blocks prior to the World War I. in this research, the political results of the economic transformation experienced during the final years of Ottoman State will be discussed and the reasons taking Ottoman State into the World War I will be analyzed.

Keywords
Economy, Diplomacy, Trade, Politics, Ottoman, Germany, World War I.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri