English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özel İlkokulların İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
(Examining the Web Sites of Private Elemantary Schools via Content Analysis Method )

Yazar : Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu   - Neslihan Paker  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-2
Sayfa : 269-284


Özet
Bu çalışmanın amacı, özel ilkokulların internet sitelerinde kullandıkları özelliklerin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; İzmir merkez ilçelerde bulunan 47 özel ilkokulun internet sitesi incelenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek özel ilkokulların internet sitelerinde vurgulanan temel özellikler tespit edilmiştir. İçerik analizi sonucunda; özel ilkokulların kendilerini konumlandırırken kullandıkları 20 farklı özellik ve internet sitelerinde vurguladıkları 40 farklı özellik tespit edilmiştir. İnternet sitelerinde vurgulanan bu 40 özellik beş ana kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler şu şekildedir: 1) fiziksel olanaklar, 2) kurumsal bilgiler, 3) tanıtım materyalleri, 4) uluslararası işbirliği ve 5) yabancı dil. Bu kategorilerde yer alan özellikler istatistiksel testler ile analiz edilmiştir. Okullar fiyat aralıkları, yatay ve dikey genişlemeleri doğrultusunda gruplandırılmış ve bu grupların birbirlerinden farklılıkları belirlenmiştir. Buna göre; fiyatı yüksek olan ve başka bir şubesi olan özel ilkokulların uluslarası işbirliği kategorisindeki özellikleri daha fazla vurguladıkları bulunmuştur. Bunun yanısıra, anaokulu olan ilkokulların kurumsal bilgiler ve yabancı dil kategorilerindeki özellikleri daha fazla vurguladıkları, lise eğitimi olan ilkokulların ise fiziksel olanaklar, tanıtım malzemeleri ve uluslararası işbirliği kategorilerindeki özellikleri daha fazla vurguladıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Özel Okul, İlkokul, İlköğretim, İnternet Sitesi, Eğitim Hizmetleri.

Abstract
The purpose of this study is to determine the web sites characteristics of private elemantary schools. For this purpose, the web sites of 47 private elemantary schools, which are in the center districts of Izmir, were analyzed. The main characteristics which are emphasized in the web sites of private elemantary schools were determined by analyzing the data via content analysis method. As a result of content analysis, 20 different characteristics used for positioning the schools and 40 different characteristics emphasized in the web sites were determined. 40 different characteristics emphasized in the web sites were separated into five categories. These categories are: 1) physical facilities, 2) corporate information, 3) promotion materials, 4) international corporation, and 5) foreign language. The characteristics that are under these categories were analyzed via statistical tests. Schools were grouped according to price, horizontal, and vertical expansion and analyzed in order to find the differences among them. It was found out that the schools which have higher price and another branch give more importance to the characteristics in the international cooperation category. Besides this, the schools which have kindergarden give more importance to the characteristics in the corporate information and foreign language categories whereas the schools which have highschool give more importance to the characteristics in the physical facilities, promotion materials, and international cooperation categories.

Keywords
Private School, Elemantary School, Primary School, Web Site, Education Services.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri