English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Göç ve Kültürlerarası İletişim İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Research on the Relationship of Migration and Inter-Cultural Communication )

Yazar : Emel Yiğittürk Ekiyor    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 819-843


Özet
Teknolojik ilerlemelerle beraber iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ulusaşırı insan hareketliliğini hızlandırmıştır. Savaşlar ve çatışmalar ise zorunlu yer değişikliklerine neden olmuştur. Bu süreçle birlikte köken ülkeler ve hedef ülkeler sosyal, politik, ekonomik ve kültürel açıdan etkilenerek farklılaşmış, göçmenlerin demografik özellikleri de değişerek çeşitlenmiştir. İnsan hareketliliği aynı zamanda bireylerin ya da kitlelerin kültürlerinin de karşılaşmasıdır. Kültürlerarası karşılaşmalar, iletişim ve uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara yönelik çözüm arayışında; kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası iletişim yeterliliği alanları disiplinler arası araştırma ve uygulamaya olanak sağlayabilmektedir. Bu çalışmada göç ve kültürlerarası iletişim uluslararası öğrenci hareketliliği üzerinden irdelenmiştir. Bu kapsamda Ankara’da yaşayan Afgan öğrencilerin; göç deneyimleri, kültürel karşılaşma süreçleri ve Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik düzensiz göçü nasıl anlamlandırdıkları araştırılmıştır. Bu amaçlarla çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Afganistan’dan gelerek Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde yükseköğrenimine devam eden 12 öğrenciyle görüşülmüştür. Öğrenciler amaçlı ve kartopu örneklem yoluyla belirlenmiş ve veriler betimsel analiz tekniğiyle yorumlanmıştır. Bulgular, Afgan öğrencilerin ev sahibi ülkede karşılaştıkları çeşitli sorunlar olduğunu göstermiştir. Beş tema altında kategorize edilebilecek sorunlar: dil, ekonomik yetersizlikler, kent ve yurt yaşamına uyum ve kültürlerarası karşılaşmalarda yaşanan iletişim sorunlarıdır. Araştırmanın bir diğer sonucu, öğrencilerin Afganistan’dan Türkiye’ye göçü; kültürlerarası iletişim yeterliliğinin esneklik, empati ve hoşgörü boyutları ile uyumlu algıladıkları ve açıklık boyutuna uygun ifade edebildikleridir.

Anahtar Kelimeler
Afganistan’dan Göç, Afgan, Kültürlerarası İletişim, Kültürlerarası Yeterlilik

Abstract
The development of communication and transportation facilities along with technological advances has accelerated transnational human mobility. On the other hand, wars and conflicts caused forced displacement. Human mobility is also the meeting of individuals or the culture of the masses. Intercultural encounters bring along communication and adaptation problems. In search of solutions to these problems, such as intercultural communication and intercultural communication competence, can provide opportunities for interdisciplinary research and practice. Intercultural communication aims to understand and explain the communication between people belonging to different cultures. On the other hand, intercultural communication competence refers to the ability of individuals to communicate beyond borders. In this study, transnational migration, intercultural communication, and intercultural communication competence were analyzed within international student mobility. Afghan students living in Ankara, their migration experiences, and also their cultural encounter processes have been studied. Also, the study questioned the thoughts of university students about increasing migration from their countries to Turkey. Semi-structured interviews were conducted with students who came from Afghanistan and continued their higher education at various universities in Ankara. Participants were determined by snowball sampling/paradigming technique. Afghan students, who migrated from Afghanistan to Turkey, mostly irregular migrants, were interviewed about the current situation of Afghan immigrants and Turkey's attitude towards this immigration. Findings related to the problem of migration of Afghan students from Afghanistan to Turkey, who perceived intercultural communication competence as compatible with flexibility, empathy, and tolerance. This study shows that these immigrants can express themselves in accordance with the openness dimension.

Keywords
Immigration from Afghanistan, Afghan, Intercultural communication, Intercultural competence

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri