English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sözlü Kültür Bağlamında Ege’nin Kültürel Bellek Örneği: Homeros
(The Example of Cultural Memory of the Aegean in the Context of Oral Culture: Homeros )

Yazar : Öznur Tanrıver    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 863-868


Özet
Tarih boyunca kültürün sürekli değişim halinde olduğu açıktır. Bu değişim süreci içerisinde sözlü kültür anlatıları, bilginin aktarılmasında önemlidir. Sözlü kültür anlatıları ile ilgili ilk çalışmaların “Homeros Sorunu” çerçevesinde 18. yüzyıldan itibaren başladığı bilinse de İ.Ö. VI. yüzyıla kadar inmektedir. Homeros’a atfedilen Iliada ve Odysseia eserlerinin İ.Ö. VI. yüzyılda, Peisistratos döneminde yazıya geçirildiği bilinmektedir. Nitekim, Homeros üzerine yazılanların geniş bir literatür oluşturduğu ve özellikle Antik Yunanın önde gelen şairinin tarihsel bir şahsiyet olduğu belirsizse de, tarihteki ve günümüzdeki tesirinin ne denli olduğu aşikardır. Milman Parry ve Albert Lord tarafından yapılan bir araştırma, Homeros'un eserlerinin ezberleme yoluyla değil de sözlü kültür ile aktarıldığını göstermektedir. M. Parry, bu çalışmasını Sırp bir çobanın kulaktan dolma hikayeler anlatmasıyla keşfetmiştir. Zira, Antik Yunan’da da yazının keşfinden önce, gezerek hikayeler anlatan rhapsodosların olduğu belirtilmektedir. Öyle ki, Homeros’un eserleri de kronolojik açıdan geçmişe yönelik sözlü unsurlar içermektedir. Özellikle Iliada eserinde yer alan Girit-Myken Saraylarının ve Batı Ege kentlerinin tasvirleri, toplumsal bellekte yer ederek anlatı biçiminde günümüze kadar ulaşmıştır. Bunun yanında, Iliada ve Odysseia’da Antik Ege’nin geçmiş ihtişamlarının ve kahramanlıklarının anlatılması, kültürel bellek çalışmalarında da değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Ege Bölgesi’ne dair sözlü anlatıların anlaşılması ve kültürel bellek dinamiklerinin, nasıl uzun dönem boyunca hatıra geçmişinde yer aldığını ele almak gerekmektedir. Bu çalışma, sözlü kültürün anlaşılmasında ve kültürel hafızalarda oldukça yankılanan Homeros’un ne denli önemli olduğuna odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Sözlü Kültür, Kültürel Bellek, Kültürel Miras, Homeros

Abstract
It is clear that culture has been in constant flux throughout history. In this process of change, oral cultural narratives are important in transferring knowledge. Although it is known that the first studies on oral cultural narratives started from the 18th century within the framework of the "Homer Problem", it goes back to the 6th century B.C. Iliada and Odysseia works attributed to Homer; It is known that it was written down in the 6th century B.C. during the period of Peisistratos. As a matter of fact, although it is uncertain that the writings on Homer constitute a large literature and especially that the leading poet of Ancient Greece is a historical figure, it is obvious how much his influence in history and today is. A study by Milman Parry and Albert Lord shows that Homer's works are transmitted through oral culture rather than memorization. M. Parry discovered this work by a Serbian shepherd telling hearsay stories. Because, before the discovery of writing in Ancient Greece, it is stated that there were rhapsodos who traveled and told stories. So much so that Homer's works also contain verbal elements for the past in chronological terms. The depictions of Crete-Mycenaean Palaces and Western Aegean cities, especially in Iliada, have reached today in narrative form by taking place in the social memory. In addition, the narration of the past glories and heroism of the Ancient Aegean in Iliada and Odysseia is also evaluated in cultural memory studies. Therefore, it is necessary to understand the verbal narratives about the Aegean Region and how the dynamics of cultural memory have been in the memory of the long term. This study focuses on how important Homer is in understanding oral culture and in cultural memories.

Keywords
Culture, Oral Culture, Cultural Memory, Cultural Heritage, Homeros

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri